Tietosuojaseloste

RASI ry:n tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä rakennus- ja sisustustarvikekaupan alalla toimivien yhteisöjen ja elinkeinonharjoittajien edunvalvontajärjestö RASI ry:n toiminnassa.

Tietojen käsittelijä

RASI ry on tietojen käsittelijä ja vastaa niiden käsittelystä. Voit olla yhteydessä tietojen käsittelijään seuraavilla tavoilla: 

RASI ry, PL 340 (Eteläranta 10), 00131 HELSINKI

Minna Liuksiala, toimitusjohtaja
minna.liuksiala@rasi.net, +358 50 383 4465

Mitä tietoja käsittelemme? 

Käsittelemme mm. seuraavia henkilötietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot
  • tehtävänimike
  • organisaatio ja y-tunnus
  • edunvalvontaa koskevat aktiviteetit 
  • puhelujen tunnistetiedot
  • teknisiä tietoja palvelun laadun varmistamiseksi

Henkilötiedot on saatu henkilöltä itseltään, tämän edustamalta organisaatiolta tai julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta. Henkilötietoja kerätään vain sen verran kuin kyseiseen käyttötarkoitukseen on tarpeellista.

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään? 

Käsittelemme henkilötietoja tietojen käsittelijän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 

Voimme tarvittaessa lähettää suoramarkkinointia, informaatiota tilaisuuksiin ja koulutuksiin ilmoittautuneille, sekä uutiskirjesähköpostia. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ao. sääntelyn vanhentumisaikojen mukaan tai silloin, kun käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tietojen suojaus

Tiedot on suojattu vahvoilla salasanasuojauksilla. Tietoja käsittelevät vain siihen erikseen valtuutetut henkilöt.

Mitä oikeuksia sinulla on? 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Kuinka käytät oikeuksiasi? 

Voit lähettää meille pyynnön oikeuksiesi käyttämisestä ja lähettämällä sen meille omakätisesti allekirjoitettuna joko sähköpostilla tai postitse rekisterinpitäjän osoitteeseen. 

Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme tiedot ensisijaisesti postitse henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan tietojen luottamuksellisuuden. 

Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

RASI ry rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. RASI ry pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä.

RASI ry:n vaikuttaja-/sidosryhmärekisteri on myös RASI ry:n jäsenyhdistysten käytössä ja ne noudattavat vastaavia tietosuojaperiaatteita.

RASI ry käyttää ulkopuolisia palveluntuottajia toteuttamaan viestintä- ja kommunikaatiopalveluita sekä käyttämiensä sovellusten ylläpitoa ja kehitystä.

Palveluntuottajamme voi siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava palveluntuottaja tai sen palvelimet on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme siitä sinua ja informoimme sinua laillisesta käsittelyperusteesta tai tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.